Pravidlá ochrany osobných údajov 

Združenie rodičov a priateľov LGBT+ ľudí (ďalej len „ZRP“, „združenie“) Vám ďakuje za Váš záujem o aktivity združenia. 

Tieto podmienky ochrany osobných údajov vysvetľujú, akým spôsobom budeme spracúvať Vami poskytnuté osobné údaje v rámci iniciatívy Združenie rodičov a priateľov LGBT+ ľudí, ktoré nemá právnu formu. 

Simona Babiarová, Pavlína Fichta Čierna a Zlatica Maarová budú ako spoloční prevádzkovatelia zodpovední za ochranu Vašich osobných údajov.
Organizátorov, ktorí budú mať prístup k Vašim osobným údajom, uvádzame menovite a budú pre Vás kontaktnými osobami. V prípade otázok, súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov, sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom e-mailu: rodičia@zrp-lgbt.sk 

Dbáme na to, aby sme všetky Vaše osobné údaje spracúvali v súlade s platnými právnymi predpismi v tejto oblasti. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov boli pripravené s ohľadom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zároveň s ohľadom na zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Nový Zákon“). Pravidlá objasňujú, ktoré osobné údaje vo všeobecnosti zhromažďujeme v rámci našej činnosti a ako tieto údaje používame a chránime. 

 

1. Ktoré údaje spracúvame 

Vo všeobecnosti spracúvame len také osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. Sú to najmä nasledovné osobné údaje: 

a) Kontaktné údaje 

Medzi kontaktné údaje zaraďujeme najmä meno, priezvisko, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty. 

b) Údaje zahrnuté v komunikácii so združením 

Medzi údaje zahrnuté v komunikácii zaraďujeme v prvom rade akékoľvek osobné údaje poskytnuté nám v rámci komunikácie, ale zároveň aj samotný obsah komunikácie, teda napríklad obsah e-mailu, či facebookovej správy. 

c) Informácie o aktivitách, ktoré Vás zaujímajú, ktorých sa chcete zúčastniť alebo ste sa ich zúčastnili: tieto informácie môžeme mať dostupné zo sociálnych sietí, ktoré používame na propagáciu našich aktivít, prípadne z prezenčných listín, najmä ak ide 

o vzdelávacie podujatie alebo podujatie financované z prostriedkov Európskej únie. 

d) Informácie o finančných príspevkoch 

Medzi informácie o finančných príspevkoch zaraďujeme najmä čísla Vašich bankových účtov, z ktorých ste nám poslali dobrovoľný finančný príspevok, výšku príspevku ako aj poznámky uvedené v jednotlivých prevodoch. 

e) iné údaje nevyhnutné pre realizáciu spolupráce na aktivitách združenia alebo súvisiace s podporou aktivít združenia. 

 

2. Ako údaje používame a účel spracúvania osobných údajov 

Osobné údaje organizátorov a záujemcov o iniciatívu Združenie rodičov a priateľov LGBT+ ľudí zhromažďujeme a využívame v súlade s platnými právnymi predpismi, na základe Vášho dobrovoľného súhlasu, a to najmä za účelom komunikácie s Vami, informovania Vás o našej činnosti, ale aj za účelom prípravy a financovania aktivít združenia. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, nemáte žiadnu zákonnú ani zmluvnú povinnosť nám tieto údaje poskytnúť. Miera osobných údajov, ktoré nám poskytnete, záleží na Vás. Niektoré Vaše osobné údaje môžu byť zverejnené zo zákona, 

napríklad v rámci transparentného účtu sú viditeľné názvy účtov prispievateľov. 

 

3. Ako údaje zdieľame 

Vaše osobné údaje nezdieľame s nikým. Nemáme žiadne osoby, ktoré by Vaše osobné údaje spracúvali za nás. Pri našich aktivitách však využívame bežne dostupné nástroje spracúvania a zdieľania dát ako napr. Google Drive, Google Forms, Gmail a podobne, ktoré môžu obsahovať aj Vaše osobné údaje. Vždy dbáme na to, aby prístup k Vašim osobným údajom mal len úzky okruh ľudí a overených partnerov. Vaše údaje sú verejné v prípade, ak sú použité na našich facebookových stránkach, ktoré sú verejne dostupné. 

 

4. Ako môžete nakladať s Vašimi údajmi 

Ako dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva môžete kontaktovaním zakladateľov iniciatívy prostredníctvom uvedených e-mailov vyššie. Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od Vašej žiadosti. V prípade pochybnosti o Vašej totožnosti Vás môžeme požiadať o dodatočné overenie Vašej totožnosti. Platné právne predpisy ako sú Zákon, resp. od 25.5.2018 Nariadenie a Nový Zákon Vám zabezpečujú najmä: 

a) Právo na prístup 

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z § 28 Zákona, resp. neskôr čl. 15 Nariadenia a § 21 Nového Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame. 

 

b) Právo na opravu 

K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje, potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr, ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu, ktorú na základe Vašej žiadosti vykonáme. 

 

c) Právo na výmaz 

Ak budú naplnené podmienky § 17 Zákona, resp. neskôr článku 17 Nariadenia a § 23 Nového Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať, napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním, úspešne namietli náš oprávnený záujem a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme, ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

 

d) Právo na obmedzenie spracúvania 

Ak budú naplnené podmienky § 28 Zákona, resp. neskôr článku 18 Nariadenia a § 24 Nového Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho, ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame, ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

 

e) Právo na prenosnosť 

Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia s Vami uzatvorenej zmluvy a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie 

vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. 

 

f) Právo namietať voči spracúvaniu 

Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje vymažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme. 

 

g) Právo podať sťažnosť 

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore so Zákonom, resp. neskôr Nariadením či Novým Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220. 

h) Právo odvolať súhlas 

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. 

 

5. Odkiaľ máme Vaše údaje 

Osobné údaje, ktoré spracúvame, získavame priamo od Vás. 

Výnimočne získavame údaje iným spôsobom. V takom prípade 

vyžadujeme, aby bola dotknutá osoba vždy informovaná
o podmienkach, za akých sa jej údaje spracúvajú, mala vedomosť o rozsahu svojich práv a spôsobe, akým ich uplatňovať. 

 

6. Ako dlho a kde údaje uchovávame 

Vaše osobné údaje uchovávame do skončenia účelu v bode 2, avšak najneskôr do odvolania súhlasu. 

 

7. Zmeny týchto pravidiel 

Znenie týchto Pravidiel sme oprávnení z času na čas zmeniť, najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. Vaše práva vyplývajúce z týchto pravidiel alebo príslušných právnych predpisov však neobmedzíme. V prípade, že dôjde k zmenám pravidiel spôsobilým ovplyvniť Vaše práva, vhodným spôsobom Vás na to s dostatočným predstihom upozorníme.